Namn

§ 1 Föreningens namn är Svenska Skolföreningen i Brighton (Swedish School Society in Brighton)

 

Ändamål

§ 2 Föreningens ändamål är att bedriva kompletterande svensk undervisning för barn mellan 6 och 16 år

med svenska som modersmål som bor i Brighton området. Förskola ska också finnas vid behov.

Undervisningen ska föjla de regler som Skolverket har fastställt.

 

Organ

§ 3 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet i october varje år.

 

Medlemmar

§ 4 Rätt att vara medlem i föreningen har föräldrar till barn som deltar i den svenska undervisningen.

Medlem till föreningen ska betala den avgift som styrelsen beslutar.

 

Styrelse

§ 5 Styrelsen består av tre ledamöter. Det ska också finnas två suppleanter. Ledamöter och suppleanter

väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande. sekreterare

och kassör.

 

Verksamhetsår

§ 6 Föreningens verksamhetsår omfattar 1 okober till 30 september.

 

Firmateckning

§ 7 Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

 

Årsmöte

§ 8 Årsmöte hålls under oktober månad. Kallelse utsänds minst en vecka i förväg.

 

Röstning

§ 9 Rösträtt vid årsmötet har föreningens medlemmar (en röst per familj) samt styrelsens ledamöter.

Revisor ska ha närvaro, och yttrande rätt och kan komma med förslag.

Omröstning ska ske öppet. Vid lika röstetal ger ordförande utslasröst utom vid val da avgörandet sker

enom lottning.

 

Ärenden på Årsmöte

§ 10 Vid årsmöte ska val ske av ordförande, ledamöter, suppleanter samt revisor.

Beslut ska tas om budget och arsavgifter och om styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen ska redogöra för det

gågna årets verksamhet.

 

Ändring av stadgar - upplösning

§ 11 Beslut om förändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Upplöses föreningen ska tillgängliga medel skänkas till Svenska Kyrkan i London.

Välkommen till Svenska skolan i Brighton

Site designed by Sam Windsor - email samjwindsor@gmail.com for information.

small english small swedish

Stadgar